Beklager. Vi fant ingenting.

JURIDISKE MERKNADER.

OPPHAVSRETT.

Copyright 2023 Daimler Truck AG. Med enerett. Alle tekster, bilder, grafikk, lyd-, video- og animasjonsfiler samt organiseringen av disse underligger lov om opphavsrett og andre lover til beskyttelse av åndelig eiendom. Det er ikke tillatt å kopiere disse for kommersielle formål eller videreformidling, heller ikke å endre dem og bruke dem på andre webområder. Noen Internett-sider fra Daimler Truck inneholder også materiale som opphavsrettslig underligger dem som har stilt dette til rådighet.

PRODUKTER OG PRISER.

Etter at redaksjonen har avsluttet arbeidet med enkeltsider, kan det ha funnet sted endringer i produkter og tjenester. Det tas forbehold om konstruksjons- eller formendringer, avvik i fargetone samt endring av leverings- eller tjenesteomfang fra produsentens side i leveringstiden såfremt endringene eller avvikene ligger innenfor rimelighetens grenser for kunden under hensyntaken til Daimler Truck interesser. Bildene kan også inneholde tilbehør, tilleggsutstyr eller annet som ikke hører inn under standard leverings- eller tjenesteomfang. Fargeavvik er teknisk betinget. Enkelte sider kan også inneholde varianter og tjenester som ikke tilbys i enkelte land. Utsagn om juridiske, rettslige og skattemessige forskrifter og konsekvenser gjelder kun for Forbundsrepublikken Tyskland. Med forbehold om andre regler i kjøps- eller leveringsbetingelsene gjelder prisen som er gyldig på leveringsdagen. For våre avtalepartnere gjelder prisene som veiledende prisanbefalinger. Spør en avdeling eller avtalepartner om nyeste versjon.

VAREMERKER.

Der ikke annet er angitt, er alle merker som er nevnt på Daimler Truck Internett-sider beskyttede varemerker som tilhører Daimler Truck. Dette gjelder spesielt for modellnavn samt alle logoer og emblemer for selskapet.

LISENSRETTIGHETER.

Daimler Truck ønsker å tilby et innovativt og informativt Internett-program. Vi håper derfor at du gleder deg like mye over vår kreative utforming som vi gjør. Vi ber likevel om forståelse for at Daimler Truck må beskytte sine åndsverk, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter og at disse Internett-sidene ikke på noen måte gir lisensrettigheter til Daimler Truck åndsverk.

HENVISNINGER TIL UTSAGN OM FREMTIDIGE FORHOLD.

Internett-sider, Investor Relations Releases, bedrifts- og perioderapporter, oversikter, presentasjoner, lyd- og videooverføringer av arrangementer (live eller som opptak) og andre dokumenter på denne websiden inneholder blant annet utsagn om fremtidig utvikling som berører aktuelle vurderinger fra ledelsen. Ord som “forventer”, “antar”, “tror”, “vurderer”, “forventer”, “akter”, “kan”, “planlegger”, “projiserer”, “bør” og lignende begreper er kjennetegn ved slike fremtidsrettede utsagn. Slike utsagn er underlagt en viss risiko og usikkerhet. Noen eksempler på dette er en konjunkturoppgang i Europa eller Nord-Amerika, endringer i valutakurser, rentenivåer og råstoffpriser, konkurrenters lansering av produkter, større kjøpekraft, vellykket omsetning av en ny smart-modell samt en tilbakegang i innbyttepriser for bruktkjøretøyer. Hvis en av disse usikkerhetsfaktorene eller andre uberegnelige forhold (noen av disse er beskrevet under overskriften “Risikorapport” i den aktuelle bedriftsrapporten fra Daimler Truck samt under overskriften “Risk Factors” i den aktuelle bedriftsrapporten fra Daimler Truck i skjema 20F, som er sendt til de amerikanske børskontrollmyndighetene) inntrer, eller antakelsene som ligger til grunn for utsagnene viser seg å være uriktige, kan de faktiske resultatene avvike vesentlig fra resultatene som er nevnt eller implisitt uttrykt i utsagnene. Vi har verken til hensikt eller noen forpliktelse til fortløpende å oppdatere utsagn som gjelder fremtidige forhold, siden disse utelukkende tar utgangspunkt i omstendighetene den dagen de ble offentliggjort.

ANSVAR.

Informasjon og opplysninger på disse sidene utgjør ingen garanti, verken uttrykkelig eller underforstått. De gir ingen underforståtte løfter eller garantier for beskaffenhet, salgbarhet, egnethet for bestemte formål eller manglende brudd på lover eller patenter.

På våre Internett-sider finner du også koblinger til andre Internett-sider. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har noen innflytelse på utformingen av og innholdet på disse sidene det er koblinger til. Vi har derfor heller ikke ansvar for at informasjonen på disse sidene er oppdatert, korrekt eller fullstendig, ei heller for kvaliteten på informasjonen. På bakgrunn av dette tar vi derfor intet ansvar for innholdet på disse sidene. Denne erklæringen gjelder for alle koblinger på våre Internett-siden som fører til eksterne sider samt innholdet på disse.