Juridiske merknader

Opphavsrett

Copyright 2003-2020 Daimler Truck AG. Med enerett. Alle tekster og bilder, all grafikk, alle lyd-, video- og animasjonsfiler og måten de er satt sammen på, er underlagt opphavsrett og andre lover til vern av immaterielle rettigheter. Disse må ikke kopieres til kommersielle formål eller til videreformidling, eller forandres og brukes på andre nettsteder. Noen internettsider fra Daimler Truck AG inneholder også materiale som er underlagt opphavsretten til dem som har stilt materialet til disposisjon.

 

Produkter og priser

Etter at det redaksjonelle arbeidet ble avsluttet for de enkelte sidene, kan det ha oppstått endringer i produktene og tjenestene. Det tas forbehold om rett til endringer i konstruksjon eller form, avvik i fargenyanser samt endringer i leverings- eller tjenestetilbudet fra produsentens side gjennom hele leveringstiden, i den grad endringene eller avvikene er akseptable for kunden og Daimler Trucks interesser er ivaretatt. Bildene kan også vise tilbehør, tilleggsutstyr eller annet utstyr som ikke inngår i standard leverings- eller tjenesteomfang. Fargeavvik har tekniske årsaker. Enkelte sider kan også omfatte typer og tjenester som ikke tilbys i alle land. Informasjon om lovpålagte, rettslige eller avgiftsmessige forskrifter og konsekvenser gjelder kun for Forbundsrepublikken Tyskland. Med forbehold om annerledes formulerte ordninger i salgs- eller leveringsbetingelsene gjelder prisene som gjaldt på leveringsdagen. For våre avtalepartnere gjelder prisene som veiledende. Spør derfor en filial eller en avtalepartner om siste status.

 

Varemerker

Når ikke annet er angitt, er alle merker som er nevnt på internettsidene til Daimler Truck, lovbeskyttede varemerker for Daimler Truck. Dette gjelder særlig modellnavnene og alle selskapets logoer og emblemer.

 

Lisensrettigheter

Daimler Truck vil gjerne tilby deg et innovativt og informativt Internett-program. Vi håper derfor at du gleder deg like mye som oss over den kreative utformingen. Vi ber likevel om forståelse for at Daimler Truck må beskytte sine immaterielle rettigheter, inklusive patenter, varemerker og opphavsrettigheter, og at disse internettsidene ikke kan gi noen lisensrettigheter til Daimler Trucks immaterielle rettigheter.

 

Om fremtidsrettede utsagn

Internettsider, Investor Relations Releases, års- og halvårsrapporter, utsikter, presentasjoner, audio- og videooverføringer av arrangementer (direkte eller i opptak) og andre dokumenter på denne nettsiden inneholder blant annet fremtidsrettede utsagn om antatte utviklingstrekk som beror på ledelsens nåværende vurderinger. Ord som "forutse", "anta", "tro", "vurdere", "forvente", "ha til hensikt", "kan", "planlegge", "projisere", "bør" og lignende begreper kjennetegner slike fremtidsrettede utsagn. Slike utsagn er gjenstand for en viss risiko og usikkerhet. Noen eksempler på dette er en nedgangskonjunktur i Europa eller Nord-Amerika, forandringer i valutakurser, rentesatser og råstoffpriser, innføring av produkter fra konkurrenter, høyere salgsmotivasjon, vellykket gjennomføring av den nye forretningsmodellen for smart, leveringsavbrudd for produksjonsmaterialer på grunn av materialknapphet, streiker i arbeidsstokken eller leverandørinsolvens, samt nedgang i utsalgsprisene for bruktkjøretøy. Hvis en av disse usikkerhetsfaktorene eller andre uberegnelige forhold (noen av disse er beskrevet under overskriften "Risikorapport" i den aktuelle bedriftsrapporten fra Daimler samt under overskriften "Risk Factors" i den aktuelle bedriftsrapporten fra Daimler Truck i skjema 20F, som er sendt til de amerikanske børskontrollmyndighetene) inntrer, eller antakelsene som ligger til grunn for utsagnene viser seg å være uriktige, kan de faktiske resultatene avvike vesentlig fra resultatene som er nevnt eller implisitt uttrykt i utsagnene. Vi verken akter eller forplikter oss til å oppdatere fremtidsrettede utsagn fortløpende, da disse utelukkende bygger på omstendighetene den dagen de blir offentliggjort.

 

Ansvar

Informasjonen og opplysningene på disse sidene er ikke å betrakte som noen form for garanti eller forpliktelse, uttrykkelig eller stilltiende. Særskilt utgjør de ingen stilltiende forpliktelse eller garanti angående beskaffenhet, omsettelighet, egnethet for bestemte formål og heller ikke om ikke-overtredelse av lover og patentrettigheter. 

 

På våre internettsider finner du også lenker til andre sider på internett. Vi vil gjerne påpeke at vi ikke har noen innflytelse på utformingen og innholdet av sidene som det er lenket til. Derfor kan vi heller ikke garantere for at opplysningene som tilbys der, er aktuelle, korrekte, fullstendige eller av god kvalitet. På bakgrunn av dette distanserer vi oss herved fra alt innhold på disse sidene. Denne erklæringen gjelder for alle lenker til eksterne sider og deres innhold som foreligger på våre internettsider.

 

Merknad iht. § 36 i den tyske forbrukertvistloven (VSBG)
Daimler Truck AG vil ikke delta i en tvistemekling ved et klageorgan for forbrukertvister i henhold til den tyske forbrukertvistloven (VSBG), og er heller ikke forpliktet til dette.

 

Informasjon om nettbasert tvistemekling
EU-kommisjonen har opprettet en internettplattform for løsning av konflikter (den såkalte "OS-plattformen"). OS-plattformen fungerer som kontaktpunkt for bileggelse av tvister om kontraktsforpliktelser som springer ut av online kjøpekontrakter. Du når OS-plattformen under følgende lenke:

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr